પીઇ વાલ્વ પોર્ટ પેકેજિંગ

  • PE valve bag

    પીઇ વાલ્વ બેગ

    પોલિઇથિલિન (પીઇ) કમ્પોઝિટ બેગ: તે પીઈ ફિલ્મ અને બોપપ કલર-પ્રિન્ટિંગ ફિલ્મની રચના દ્વારા બનાવવામાં આવી છે.